PARTNERI
Univerzita Komenského
Slovenské riešiteľky
language help

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského (www.uniba.sk) vznikla 27. júna 1919 so sídlom v Bratislave. Je najstaršou univerzitou v Slovenskej republike. Nadviazala na tradície Academie Istropolitany, ktorú založil v roku 1467 uhorský kráľ Matej Korvín. Od roku 1919 začala svoju činnosť iba lekárska fakulta, od roku 1921 filozofická a právnická fakulta. V roku 1939 vznikla prírodovedecká fakulta, ostatné fakulty vznikali po 2. svetovej vojne.

Univerzita Komenského

Univerzita Komenského sa od svojho založenia stala významným centrom vzdelania a vedy. V súčasnosti má 13 fakúlt, na ktorých študuje približne 29 000 denných študentov zo Slovenska i zo zahraničia, približne 3 500 študentov v iných formách štúdia a pracuje 2 000 akademických učiteľov.

Všetky fakulty sídlia v Bratislave, len Jesseniova lekárska fakulta má sídlo v Martine.

Ďalšie vzdelávacie a výskumné pracoviská

Od roku 1990 začala svoju činnosť Univerzita tretieho veku. Na programoch UTV participujú fakulty UK, Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity, Fakulta architektúry STU a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Univerzita má v súčasnosti podpísaných 48 medzinárodných bilaterálnych dohôd, spolupracuje s univerzitami, fakultami a inými vedeckými inštitúciami z 22 krajín, okrem toho 13 zmlúv, ktoré uzatvárali jednotlivé fakulty.

V rámci multilaterálnych zahraničných vzťahov sa UK zapája do stredoeurópskych programov ako napr. CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko ako aj do programov Európskej únie ako sú Leonardo da Vinci, TEMPUS a ďalších. Dominuje však spolupráca v rámci európskeho programu SOCRATES, pričom v podprograme ERASMUS, do ktorého je UK zapojená od r. 1998.

Prvý rektor Univerzity Komenského bol Prof. MUDr. Kristián Hynek v rokoch 1919-21 a 1929/30.
Súčasným rektorom je Doc. PhDr. František Gahér, CSc.

(spracované podľa údajov na www.uniba.sk)

 


english

Comenius University in Bratislava

Comenius University (www.uniba.sk) was established on June 27, 1919 in Bratislava. It is one of the oldest universities in the Slovak Republic as it is a follow-up to the traditions of Academia Istropolitana founded in 1465 by Mathias Corvinus, king of the Hungarian Monarchy. In 1919 only the Medical Faculty started its activities, in 1921 followed by the Faculty of Arts and the Faculty of Law. The Faculty of Natural Sciences was established in 1939 and the other Faculties after World War 2.

Univerzita Komenského

Since its foundation Comenius University became an important centre of education and science. At present it has 13 Faculties with about 29,000 full-time students from Slovakia as well as from abroad, there are also about 3,500 students in special programmes and they are taught by 2,000 university lecturers.

All the Faculties are located in Bratislava except for Jessenius Faculty of Medicine the seat of which is in Martin.

Special Educational and Research Institutions

The University of Third Age started its activities in 1990. Participating in its programmes are the Faculties of Comenius University, the Centre for Further Education of the University of Economics, the Faculty of Architecture of the Slovak Technical University and the Slovak University of Agriculture in Nitra.

At present Comenius University is partner to about 50 international bilateral contracts, it co-operates with Universities, faculties and other Scholarly and Scientific institutions from 22 countries. In addition, the particular faculties have mutual contracts also among themselves.

Within multilateral international relationships Comenius University is also involved in Central European programmes like CEEPUS, Austrian-Slovak Activities, as well as in the European Union Programmes like Leonardo da Vinci, Tempus and others. However, dominating is the cooperation within the European Programme SOCRATES, above all in its sub-programme ERASMUS which was joined by Comenius University in 1998.

The first Rector (President) of Comenius University was Professor MUDr. Kristián Hynek in the years 1919-21 and 1929-30.
The present Rector is Associate Professor PhDr. František Gahér, PhD.

(Prepared on the basis of information on www.uniba.sk)