PROGRAMOVÝ POMOCNÍK
Programový pomocník
Website Statistics
Jazykový pomocník
Language comparison
      Idioms
      Alphabets
      Test

Slavic network

Po otvorení programu Slavic Network sa ukáže Hlavná stránka programu. Na pravej strane Hlavnej stránky je Jazykové menu. Sú to zvisle uložené ikonky, ktoré obsahujú názov jazyka, štátnu vlajku a medzinárodnú skratku názvu štátu.

Jazykové menu slúži na výber jazyka, v ktorom sú na jednotlivých stranách uvedené základné informácie. Jazykom informácií je bulharský jazyk, český jazyk, poľský jazyk, slovenský jazyk, slovinský jazyk. Ak si chcete vybrať jeden z týchto jazykov ako dorozumievací jazyk s programom, kliknite na príslušnú ikonku.

Jazykové menu bude viditeľné na každej strane programu. Počas práce s programom je možné zmeniť jazyk kliknutím na príslušnú ikonku v Jazykovom menu.

Výberom dorozumievacieho jazyka s programom sa dostanete z Hlavnej stránky do Základného menu, ktoré je v podobe vodorovných ikoniek hore na stránke.

Základné menu slúži na výber strán. Základné menu obsahuje tieto strany:

Ak chcete vybrať príslušnú stranu, kliknite na ikonku s jej názvom.

Hlavné menu

Hlavná stránka.

Objavuje sa štandardne ako prvá strana po otvorení programu Slavic Network. Ak sú aktívne iné strany programu z Hlavného menu, tak kliknutím na ikonku Hlavná stránka Základnom menu sa dostanete na túto stránku.

O projekte.

Kliknutím na túto ikonku sa otvorí strana, ktorá informuje o riešení a spôsobe realizácie programu Slavic Network. Táto informácia je v 5-ich jazykoch a ukazuje sa v jazyku z Jazykového menu, ktorý si používateľ zvolil. Jazyk možno zmeniť, ak klikneme na príslušnú ikonku v Jazykovom menu. Zo stránky O projekte možno prejsť na iné stránky Základného menu kliknutím na príslušnú ikonku.

Partneri.

Kliknutím na túto ikonku sa otvorí stránka, ktorá informuje o partneroch realizujúcich projekt Slavic Network. Uniwersytet Śląski – Katowice, Univerzita Palackého – Olomouc, Univerzita Komenského – Bratislava, Univerza v Ljubljani, Coфийски университет „Св. Климент Охридски“ – Сoфия, Българско Национално радио – програма „Христо Ботев“ a Martin Luther Universität Halle. Táto informácia je uvedená v 5-ich jazykoch a objaví sa v jazyku, ktorý si používateľ vybral v Jazykovom menu. Možno zmeniť jazyk, ak klikneme na príslušnú ikonku v Jazykovom menu. Zo stránky Partneri možno prejsť na iné stránky Základného menu kliknutím na príslušnú ikonku.

Vítame vás.

Kliknutím na túto ikonku sa otvorí stránka, ktorá sa skladá z týchto položiek

Poľsko     Polska
Česká republika   Česká republika
Slovensko   Slovenská republika
Slovinsko   Slovenija
Bulharsko   България

Kliknutím na ikonku s názvom jedného štátu sa otvorí vybraná Národná stránka. Tu v jazyku vybraného štátu môžete získať základné informácie o danom štáte. Možno si vypočuť tiež hymnu kliknutím na ikonku Hymna, dozvedieť sa o histórii daného štátu kliknutím na ikonku Trochu histórie a o tradíciách a zvykoch kliknutím na ikonku Tradície a zvyky.
Z jednej Národnej stránky možno prechádzať na inú. Z Národnej stránky alebo zo stránky Vítame vás možno prejsť na iné stránky Základného menu kliknutím na príslušnú ikonku.

Moduly.

Kliknutím na túto ikonku sa otvorí stránka, ktorá je súborom Modulov uvedených v  Stránkach. Stránky obsahujú rôznorodý materiál, ktorý vás oboznámi s jedným z 5-ich jazykov (poľský, český, slovenský, slovinský, bulharský). Ak v Jazykovom menu vľavo kliknete na príslušnú ikonku, možno si vybrať jazyk, s ktorým sa chcete oboznámiť. Pri práci možno meniť vybraný jazyk.
Ak klikneme na príslušnú ikonku, možno si vybrať zvolenú Stránku. Na každej Stránke v pravom dolnom rohu sú ikonky, ktoré umožňujú návrat na predchádzajúcu Stránku, prechod na nasledujúcu Stránku alebo návrat na stránku Moduly.
V pravom hornom rohu Stránky sú ikonky s vlajkami štátov, ktoré označujú jednotlivé jazyky a ikonka X. Umožňujú porovnávanie toho istého materiálu v dvoch rôznych jazykoch. Ak kliknete na jednu ikonku vlajky, vpravo sa objaví druhé okno, na ktorom je analogický materiál k tomu jazyku, ktorý je vľavo. Vo vysvietených oknách je možnosť mnohostranného porovnávania textov, ktoré sú vytvorené v 5-ich jazykoch, napr.: poľský-český, bulharský -poľský, slovinský-český, slovensko-slovinský atď.
Ikonka X znamená prechod z dvoch okien do jedného.

Pomocník.

Kliknutím na túto ikonku sa otvorí stránka, ktorá sa skladá z dvoch položiek: 1. Programový pomocník 2. Jazykový pomocník.

Programový pomocník

Programový pomocník je v angličtine a v 5-ich jazykoch programu Slavic Network (poľský, český, slovenský, slovinský, bulharský).
Programový pomocník
informuje o tom, ako sa pohybovať v programe Slavic Network.
Ak chcete využiť Programový pomocník, kliknite na ikonku Pomocník a potom Programový pomocník.
Zo stránky Programový pomocník možno prejsť na iné stránky Základného menu kliknutím na príslušnú ikonku.

Jazykový pomocník

Jazykový pomocník je súbor základných informácií o všetkých jazykoch, ktoré sú predmetom programu (poľský, český, slovenský, slovinský, bulharský). Možno si vybrať jazyk, o ktorom chcete získať základné informácie kliknutím na ikonku tohto jazyka v položke Jazykový pomocník.
Informácie sú uvedené v 5-ich jazykoch a objavia sa v jazyku, ktorý si používateľ vybral v Jazykovom menu. Kliknutím na príslušnú ikonku v Jazykovom menu možno zmeniť vybraný jazyk. Zo stránky Jazykový pomocník možno prejsť na iné stránky Základného menu kliknutím na príslušnú ikonku.

Odkazy.

Kliknutím na túto ikonku sa otvára stránka, na ktorej sú linky s inými programami zaoberajúcimi sa výučbou slovanských jazykov. Táto informácia je v 5-ich jazykoch a objavuje sa v jazyku, ktorý si používateľ vybral z Jazykového menu. Kliknutím na príslušnú ikonku v Jazykovom menu možno zmeniť jazyk. Zo stránky Odkazy možno prejsť na iné stránky Základného menu kliknutím na príslušnú ikonku.