PARTNERZY
Uniwersytet Śląski
Osoby
language help

 

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski (www.us.edu.pl) powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąty państwowy uniwersytet w Polsce w wyniku połączenia działającej w Katowicach Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. W 1968 roku miał cztery wydziały (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Humanistyczny i Wydział Wychowania Technicznego) i kształcił 6 tysięcy studentów.

Uniwersytet Śląski

Siedziba władz Uczelni, a także większości wydziałów znajduje się w Katowicach. Pozostałe wydziały i inne jednostki dydaktyczne Uczelni zlokalizowane są także w Cieszynie, Chorzowie, Sosnowcu, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku.

Uniwersytet Śląski kształci 45% populacji studentów w województwie; zatrudnia jednocześnie ponad 2 tysiące nauczycieli akademickich. Od 1968 roku studiowało w UŚ niemal 110 tysięcy osób.

Uniwersytet obejmuje dwanaście Wydziałów, które są jego jednostkami podstawowymi:

 1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 2. Wydział Filologiczny
 3. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 4. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 5. Wydział Nauk o Ziemi
 6. Wydział Nauk Społecznych
 7. Wydział Pedagogiki i Psychologii
 8. Wydział Prawa i Administracji
 9. Wydział Radia i Telewizji
 10. Wydział Teologiczny
 11. Wydział Artystyczny (Cieszyn)
 12. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (Cieszyn)

Poza wydziałami, działalność dydaktyczną i badawczą prowadzą następujące jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane:

 1. Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa
 2. Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych
 3. Szkoła Zarządzania
 4. Kolegium Języka Biznesu
 5. Szkoła Języka i Kultury Polskiej
 6. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)
 7. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMP)

Od 1982 roku działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku współtworzony z innymi uczelniami wyższymi w Katowicach – Akademiami: Medyczną, Muzyczną, Sztuk Pięknych oraz Wychowania Fizycznego.

Uniwersytet Śląski zawarł ponad sto międzynarodowych umów, dzięki którym możliwa jest wymiana studentów i kadry dydaktycznej, a także prowadzenie wspólnych badań naukowych. Jednocześnie Uniwersytet aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych (Leonardo da Vinci 2, Ceepus, Socrates/Erasmus, Socrates/Lingua) i badawczych (5 i 6 Program Ramowy Unii Europejskiej, Inco-Copernicus, NATO Scientific Program, e-Content, COST, Akcja Jean Monnet oraz w bardzo prestiżowych programach badawczych CERN w Genewie i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu). Uniwersytet należy również do międzynarodowych organizacji akademickich, w tym m.in.: IAU, CRE, AUDEM, IAUP, CBUR. Obecnie Uczelnia uczestniczy w pilotażowym programie CRE: “The dialogue of Universities with their partners: comparison between different regions of Europe”.

Pierwszym Rektorem Uniwersytetu Śląskiego (w latach 1968- 1972) był historyk, prof. dr hab. Kazimierz Popiołek.

Obecnie Rektorem jest prof. dr hab. Janusz Janeczek.

(oprac. na podst. informacji Biura Promocji i Karier UŚ)

 


english

The University of Silesia

The University of Silesia (www.us.edu.pl) was founded on 8th June 1968 as the ninth state university in Poland, as a result of uniting the Branch of Jagiellonian University – already operating in Katowice - with Pedagogical College. In 1968 the University offered four faculties (Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry; Faculty of Law and Administration; Faculty of Humanities; and Technical Education Faculty) – and provided education to 6 000 students.

Uniwersytet Śląski

The University authorities as well as the majority of faculties are located in Katowice. The remaining faculties and other didactic units are situated also in Cieszyn, Chorzów, Sosnowiec, Jastrzębie Zdrój and Rybnik.

The University of Silesia educates 45% of the population of students in the province; at the same time it employs over 2 000 academic teachers. Since 1968 almost 110 thousand students have attended the University of Silesia.

The University has 12 Faculties that are its basic units:

 1. Faculty of Biology and Environmental Protection
 2. Faculty of Philology
 3. Faculty of Computer Science and Knowledge of Materials
 4. Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry
 5. Faculty of Earth Sciences
 6. Faculty of Social Sciences
 7. Faculty of Pedagogy and Psychology
 8. Faculty of Law and Administration
 9. Faculty of Radio and Television
 10. Faculty of Theology
 11. Faculty of Arts (Cieszyn)
 12. Faculty of Ethnology and Education Sciences (Cieszyn)

Apart from faculties, didactic and research activities are carried out by the following multidisciplinary and all-university schools:

 1. Silesian International Commerce School
 2. International School of Political Sciences
 3. Management School
 4. College of Business Language
 5. School of Polish Language and Culture
 6. Multidisciplinary Individual Humanistic Studies (MISH)
 7. Multidisciplinary Individual Mathematics and Natural Sciences Studies (MISMP)

Since 1982 there has been also operating the University of the Third Age, co-created with other universities in Katowice – Academies of: Medicine; Music; Arts; and Physical Education.

The University of Silesia has entered over 100 international agreements enabling students’ exchange and didactic staff exchange as well as facilitating common scientific research programs. Simultaneously, the University actively participates in international educational programs (Leonardo da Vinci 2, Ceepus, Socrates/Erasmus, Socrates/Lingua) and research programs (5 and 6 Framework Programs of European Union, Inco-Copernicus, NATO Scientific Program, e-Content, COST, Action Jean Monnet and very prestigious research programs CERN in Geneva and International Atomic Energy Agency in Vienna). The University is also a member of international academic organisations, among others in: IAU, CRE, AUDEM, IAUP, and CBUR. At present, the University participates in a pilot CRE program: “The dialogue of Universities with their partners: comparison between different regions of Europe”.

The first Rector of the University of Silesia (in years 1968- 1972) was a historian, Prof. PhD. Kazimierz Popiołek.

At present, the Rector is Prof. PhD. Janusz Janeczek.

(developed on the basis of the information from Promotion and Career Bureau of US)