PARTNEŘI
Univerzita Palackého
Řešitelský tým
language help

 

Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

http://www.upol.cz/

Z historie olomoucké univerzity

Olomoucká univerzita je druhou nejstarší univerzitou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

1573–1773
JEZUITSKÁ UNIVERZITA. Gymnázium, filozofická a teologická fakulta. Prvním rektorem tohoto učiliště se stal Španěl Hurtado Pérez.
1773–1782
STÁTNÍ UNIVERZITA. V letech 1778–1782 byla univerzita přechodně přeložena do Brna.
1782–1827
LYCEUM. Po návratu do Olomouce byla univerzita redukována na lyceum .
1827–1860
UNIVERZITA CÍSAŘE FRANTIŠKA. Univerzita byla jako celek zrušena císařským nařízením ze dne 17. 5. 1860
1861–1946
Jako samostatná vysoká škola s promočním právem se udržela fakulta teologická.
1946
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Olomoucké vysoké učení bylo obnoveno zákonem ze dne 21. 2. 1946 s fakultami bohosloveckou, právnickou, lékařskou a filozofickou.
1947 (21. 2. 1947)
V den výročí přijetí zákona o jejím obnovení byla Univerzita Palackého slavnostně otevřena s fakultami bohosloveckou, lékařskou a filozofickou.
1989
Součástí Univerzity Palackého byly fakulty lékařská, filozofická, pedagogická a přírodovědecká. Po 17. listopadu 1989 se počet fakult rozšířil ze čtyř na sedm.
1990
Byla obnovena Cyrilometodějská teologická fakulta.
1991
Byla nově zřízena Fakulta tělesné kultury UP. Zákon z roku 1946 byl naplněn otevřením Právnické fakulty UP.
2002
4. listopadu bylo otevřeno Umělecké centrum Univerzity Palackého v rekonstruovaných budovách bývalého jeziuitského konviktu. Centrum tvoří uměnovědné a uměnovýchovné katedry Univerzity Palackého a další zařízení. Ve zrekonstruované budově bývalé Tereziánské zbrojnice bylo zřízeno Informační centrum Univerzity Palackého.

V současné době patří do svazku Univerzity Palackého v Olomouci sedm fakult – Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury a Právnická fakulta, na kterých studuje kolem 19 000 studentů.

Současným rektorem Univerzity Palackého je prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

 

Struktura Univerzity Palackého

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

CMTF

Lékařská fakulta (LF)

LF

Filozofická fakulta (FF)

FF

Přírodovědecká fakulta (PřF)

PřF

Pedagogická fakulta (PdF)

PdF

Fakulta tělesné kultury (FTK)

FTK

Právnická fakulta (PF)

PF

 

Centrální pracoviště UP

Centrum výpočetní techniky (CVT)
Univerzitní knihovna (KUP)
Vydavatelství (VUP)
Centrum celouniverzitních aktivit (CCA)
Centrum pro inovaci a transfer technologií (CITT)
Akademik sport centrum (ASC)
Projektový servis (PS)
Vědeckotechnický park UP (VTP)
Univerzita 3. věku (U3V)
Umělecké centrum (UC)

UC

UC

ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ UP

Rektorát (RUP)

RUP

Správa kolejí a menz (SKM)

 

Aktivity Univerzity Palackého v Olomouci jsou zaměřeny na vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost, resp. na činnosti podporující tyto hlavní aktivity:

Vzdělávací činnost

Univerzita Palackého nabízí zájemcům o vysokoškolské studium širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva a tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských. Vzdělávací aktivity jsou realizovány v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

 

Vědeckovýzkumná činnost

Cyrilometodějská teologická fakulta

Vědecká činnost se v posledních letech soustřeďuje především na překlady a interpretace patristických, středověkých a renesančních textů, dále se výzkum týká praktické teologie a problematiky jednotné Evropy a křesťanství, východních církví, sakrální architektury, umění a symboliky v liturgii; poslední velkou výzkumnou oblastí je problematika vztahů mezi teologií a přírodními vědami.

Lékařská fakulta

Hlavní zaměření výzkumu a vývoje na fakultě je charakterizováno schválenými dlouhodobými výzkumnými prioritami:
nemoci srdce a cév,
onkologie,
transplantace,
v jejichž rámci je preferován rozvoj molekulárně biologických, imunologických a epidemiologických přístupů.

Filozofická fakulta

Výzkum je prováděn především v oblastech filologie, historie, teorie a dějin umění, psychologie, sociologie, politologie a filozofie, přičemž je kladen důraz na interdisciplinární přístup k výzkumu.

Přírodovědecká fakulta

Vědeckovýzkumné aktivity kopírují vědecká zaměření všech pěti pěstovaných oborů: matematiky, chemie, fyziky, biologie a geografie.
V oblasti matematiky jsou zaměřeny především na teoretickou a výpočtovou analýzu matematických modelů a struktur a rozvoj strukturální teorie algebraických a geometrických systémů.
Chemický výzkum je zaměřen na analýzu, syntézu a studium mechanizmů přeměn fyziologicky aktivních látek.
Obor fyziky soustřeďuje svoji pozornost zejména na základní výzkum v oblasti kvantové optiky a přenosu informací.
Biologické obory se věnují výzkumu a ochraně fytogenofondu genových zdrojů rostlin a mikroorganismů, stresové a patologické biologii, biochemii a bioenergetice rostlin. Svoji mezinárodní prestiž si dlouhodobě udržuje ornitologická laboratoř.
Nezanedbatelným směrem zájmu je i výzkum geografických interakcí v krajině, který je úzce propojený s tvorbou nových geoinformačních technologií.

Pedagogická fakulta

Hlavní část výzkumných aktivit PdF UP je zaměřena na oblast výchov, vzdělávání, na obory antropologie, biologie a na problematiku ICT, výzkumy jazyků a výtvarné a hudební kultury.

Fakulta tělesné kultury

Fakulta se zaměřuje na řešení otázek tělesného, duševního a sociálního zdraví člověka ve vztahu k pohybovým aktivitám. V jednotlivých vědních disciplínách jsou sledovány základní problémy lidské motoriky, její diagnostika a další rozvoj. Vedle zdravé populace je nedílnou součástí výzkumu komparace ukazatelů somatického, psychického a motorického vývoje osob se specifickými potřebami, podobně jako jedinců s funkčními a organickými poruchami pohybového systému. Význam ekonomických, sociálních a právních aspektů tělesné kultury je posuzován v různých společenských oblastech. Spektrum zajmu se pohybuje od podpory zdravého životního stylu a zážitkové pedagogiky přes oblast školní tělesné výchovy s jejími didaktickými problémy až po vrcholový sport. Praktickými výstupy jsou mj. vlastní diagnostické systémy, metodologické postupy a intervenční programy.

Právnická fakulta

Hlavní vědeckovýzkumná činnost pracovníků je zaměřena na problematiku vzniku, působení a dopadu českého a mezinárodního práva na společnost, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Výzkum je věnován nejen současným problémům, ale i historickému vývoji právního systému v českých zemích. Zvláštní pozornost je věnována zdokonalování českého právního systému, sbližování českého a evropského práva a problematice mezinárodního práva. V souvislosti s decentralizací České republiky se rozvíjí výzkum vlivu decentralizace národního státu na právní systém, v České republice, i v členských zemích EU a v samé EU. Problematikou decentralizace národního státu se zabývají odborníci v právních vědách, i vědečtí pracovníci dalších společenských věd, které jsou na fakultě zastoupeny (politologie, ekonomie).

 

Mezinárodní spolupráce

Univerzita Palackého se podílí na řešení mezinárodních vzdělávacích programů – SOCRATES/ERASMUS, SOCRATES/LINGUA a rozvíjí mezinárodní spolupráci zejména v rámci výzkumných center:

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Výzkumné centrum pro optiku
Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky
Laboratoř růstových regulátorů
Cetrum pro výzkum moravské německy psané literatury při Katedře germanisitky FF UP
Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP Olomouc

 

Smlouvy o spolupráci uzavřené Univerzitou Palackého s vysokámi školami v zahraničí

Karl Franzens Universität, Štýrský Hradec, Rakousko
Universität Leipzig, Lipsko, Německo
Universität für Bildungswissenschaft, Klagenfurt, Rakousko
Uniwersytet Śląski, Katovice, Polsko
Associated Colleges of the Midwest, Chicago, Illinois, USA
Universidade de Lisboa, Lisabon, Portugalsko
Universita di Venezia, Benátky, Itálie
Université Charles de Gaulle, Lille III, Villeneuve d-Asq’, Francie
Ohio State University, Columbus, Ohio, USA
Gakushuin Women’s College, Tokyo, Japonsko
Miami University, Oxford, Ohio, USA
University of Nebraska, Lincoln, USA
Otto-Friedrich Universität, Bamberg, Německo
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polsko
Universität Postdam, Postupim, Německo
Univerzidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Brazílie
Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko
Univerzita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Itálie

 


english

Palacký University, Olomouc, Czech Republic

http://www.upol.cz/en

Milestones of history

1573–1773
JESUIT UNIVERSITY
Gymnasium, Faculty of Arts and Theological Faculty.
1773–1782
State University
In the years 1778–1782 the university moved temporarily to Brno.
1782–1827
LYCEUM
After its return to Olomouc the university was reduced to a lyceum.
1827–1860
EMPEROR FRANZ UNIVERSITY
The university was closed down by imperial decree on May 17, 1860.
1861–1946
THE THEOLOGICAL FACULTY continued as an independent university with the right to bestow degrees.
1946
PALACKÝ UNIVERSITY, OLOMOUC
Restored by the law of February 21, 1946, with Theological Faculty, Faculty of Medicine, Faculty of Law and Philosophical Faculty.
1947
On February 21, 1947, on the anniversary of the act of its restoration, Palacký University was ceremonially opened along with the Faculties of Theology, Law and Philosophical Faculty.
1989
Palacký University consisted of the Faculties of Medicine, Philosophical Faculty, Pedagogical Faculty and Faculty of Science. After the fall of the totalitarian regime the number of faculties increased from four to seven.
1990
Re-opening of the St. Cyril and Methodius Faculty of Theology.
1991
Establishment of a brand-new Faculty of Physical Culture.
The Act of 1946 was fulfilled when the Faculty of Law was opened.
2002
On November 4 a new building of Art Centre of Palacký University was opened, where departments for research and education of art are seated. The Art Centre is located in the newly reconstructed building of the former Jesuit College.

At present the Palacký University, Olomouc is formed by seven faculties: St. Cyril and Methodius Faculty of Theology, Faculty of Medicine, Philosophical Faculty, Pedagogical Faculty, Faculty of Science, Faculty of Physical Culture and Faculty of Law.
Approximate number of students is 19 000.

The head of the Palacký University is the Rector: prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

 

The structure of the Palacký University

St. Cyril and Methodius Faculty of Theology

cmtf

Faculty of Medicine and Dentistry

LF

Philosophical Faculty

FF

Faculty of Science

PřF

Faculty of Education

PdF

Faculty of Physical Culture

FTK

Faculty of Law

PF

 

Facilities & Services

Computer Centre
Library
Publishing Centre
Information Centre
University of the Third Age
Centre for Interdisciplinary Studies
Science and Technology Park
Academic Sport Centre
Sports Hall and Boathouse
Art Centre

UC

UC

Rector’s Office

RUP

Halls of Residence and Dining Halls

Activities of the Palacký University in Olomouc

Educational activities

Palacký University offers study programmes at seven faculties. The language of instruction is Czech. However, there are several programmes or courses in other languages.
Palacký University offers Bachellor’s (three years), Magister.s (5-6 years) and Doctoral (3–5 years) studies in full-time and part-time programmes. Most of the faculties also offer external or individual study programmes.
The language of instruction is Czech. There is no tuition in these programmes.
International students are required to pass an oral and written entrance exams, held in Czech, in which they compete for the enrollment with native Czech students. The competition is quite strong, especially at some faculties. Fluency in Czech is, therefore, essential.
Students wishing to improve their knowledge of Czech are encouraged to enroll in a Czech for Foreigners course at the Department of Applied Czech. These courses vary in the level and number of lessons per week and can be adjusted to individual student's needs.

 

Research activities

Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology

United Europe and Christianity
Historical development of sacral architecture in the Olomouc Archdiocese (Moravia and Silesia), the meaning of symbols in art and in liturgy

Faculty of Medicine and Dentistry

Molecular aspects of the formation, diagnosis, and treatment of tumours
Study of allergies and immune-pathological processes with an inflammatory factor
Experimental pharmacology of natural and synthetic agents with cyto-protective, antiphlogistic and cytostatic effects
Development of the Medical Faculty Transplant Programme
Molecular disorders of saccharide and lipid metabolisms in formation, development and treatment of cardiovascular diseases
Pre-conception and prenatal prevention of inborn developmental defects and hereditary diseases and their intra-uterine and postnatal medical solutions. Reducing the risks of multiple pregnancy in the IVF, ET Programme. Ethical, psychological and legal aspects of these states

Philosophical Faculty

Research into Moravian history and culture, seen as a model for the existence of a region
Integrated study of voice and speech

Faculty of Science

Device centre of physical and chemical research at the Faculty of Natural Sciences at Palacky University
New generations of medicines with the effect of specific molecular mechanisms for the treatment of serious human diseases
Particle and wave optics
Stress and pathological biology, biochemistry and plant bio-energetics
Development of the structural theory of algebraic and geometrical systems. Theoretical and computational analysis of mathematical patterns
Further development of the ornithological laboratory and its international scientific co-operation
Chemistry of physiologically active substances. Analysis, synthesis and mechanisms of changes
Analysis and synthesis of selected components of terrestrial and water ecosystems in the country/landscape

Faculty of Education

Education towards democratic citizenship and European-ness on the verge of a new millennium
Research into the somatic and psychological state of the population in the Czech Republic, with special stress on children and young people, with applications in anthropogogy, school, pedagogical and advisory psychology, clinical anthropology and ergonomics

Faculty of Physical Culture

Motion activity in human life
Optimalization of bio-mechanical models of selected motion activities and functional disorders of the motion system

 

Promotion of research at tertiary education institutions

As part of the project of ”Promoting Research at Tertiary Education Institutions”, high quality research and scientific centres were established at faculties, serving as basic material and scientific springboards, which co-ordinate the scientific potential for research in which the faculty employees have achieved significant international success.

 

Inter-university cooperation agreements

Karl Franzens Universität, Graz, Austria
Universität Leipzig, Leipzig, Germany
Universität für Bildungswissenschaft, Klagenfurt, Austria
Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland
Associated Colleges of the Midwest, Chicago, Illinois, USA
Universidade de Lisboa, Lisabon, Portugal
Universita di Venezia, Venice, Italy
Université Charles de Gaulle, Lille III, Villeneuve d-Asq’, France
Ohio State University, Columbus, Ohio,USA
Gakushuin Women’s College, Tokio, Japan
Miami University, Oxford, Ohio, USA
University of Nebraska, Lincoln, USA
Otto-Friedrich Universität, Bamberg, Germany
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland
Universität Postdam, Podsdam, Germany
Univerzidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Brazil
Trnavská univerzita, Trnava, Slovakia
Univerzita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italy