ПАРТНЬОРИ
Софийски университет
Членове на екипа
language help

 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Софийският университет “Св. Климент Охридски” (www.uni-sofia.bg) е първият български университет, учреден с указ на княз Фердинанд въз основа на Висшето училище, създадено през 1888 г. През 1905 г. получава името на своя патрон св. Климент Охридски. Останалите висши училища в България са създадени чрез отделянето на самостоятелни звена от него, или с активното участие на преподавателски и научни кадри от Софийския университет.

Софийски университет

Сградата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, построена със средствата на двамата дарители – братята Евлоги и Христо Георгиеви, е една от архитектурните забележителности на София. Днес тя заема 18 642 кв. м площ, има 324 помещения, от които 65 аудитории с 6000 места.

През учебната 2005/2006 г. в Софийския университет са обучавани 25 378 студенти, от които в бакалавърски програми 17 511, в магистърски програми 7 857. Докторантите са 969. Тук работят голяма част от най-добрите български специалисти във всички области на природо-математическите и хуманитарните науки. В момента на основна работа в него са 1573 преподаватели, от които 153 доктори на науките и 955 доктори.

В структурата на Софийския университет функционират следните основни звена:

 1. Факултет по славянски филологии
 2. Факултет по сласически и нови филологии
 3. Исторически факултет
 4. Философски факултет
 5. Юридически факултет
 6. Факултет по журналистика и масова комуникация
 7. Факултет по педагогика
 8. Факултет по начална и предучилищна педагогика
 9. Геолого-географски факултет
 10. Физически факултет
 11. Факултет по математика и информатика
 12. Химически факултет
 13. Биологически факултет
 14. Стопански факултет
 15. Богословски факултет
 16. Медицински факултет
 17. Департамент за информация и усъвършенстване на учители
 18. Департамент за езиково обучение
 19. Департамент по спорт
 20. Институт за немски хуманитарни и социални науки “Германикум”
 21. Национален лицей за древни езици и култури “Константин Кирил-Философ”
 22. Национален природо-математически лицей “Акад. Л. Чакалов”

Неразделна част от университета са и Университетската библиотека и Университетските ботанически градини.

Самостоятелен раздел от стратегията за развитието на университета е международната дейност. Чрез нея в значителна степен се стимулират научните изследвания и се подпомага усъвършенстването на учебния процес. Софийският университет “Св. Климент Охридски” има договорни отношения с над 80 университета от различни страни, стотици съвместни участия в международни проекти. Университетът активно участва в международните програми за университетска мобилност като Сократ/Еразъм, Леонардо да Винчи, Сократ/Лингва, CEEPUS, както и в голям брой международни научни програми, разпределени по отделните факултети според сферите им на дейност.

Първият ректор на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е големият български езиковед, професор по езикознание, диалектология и славянска филология Александър Теодоров-Балан (1888-1889).

Сегашният ректор е проф. д.ф.н. Боян Биолчев, филолог, писател.

(Разработено въз основа на Каталога на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, София, 2006)

 


english

Sofia University St. Kliment Ohridski

Sofia University St. Kliment Ohridski (www.uni-sofia.bg) is the first Bulgarian university established by prince Ferdinand’s decree on the ground of the Higher school founded in 1888. In 1905 it was named after St. Kliment Ohridski – a Bulgarian man of letters and a teacher of the people from the ninth century. The other higher schools in Bulgaria were created by separating its sections or with the active participation of scientists and professors from Sofia University.

Sofia University

The building of Sofia University St. Kliment Ohridski which was erected with the financial help of the two sponsors – the brothers Evlogi and Christo Georgiev and nowadays is one of the architecture monuments of Sofia. Now it lies on an area of 18 642 sq. m, it has 324 premises, including 65 teaching rooms with 6000 seats.

In the academic year 2005/2006 there were 25 378 students at Sofia University, 17 511 of them in bachelor programs and 7 857 in master programs. The doctoral students were 969. A great part of the Bulgarian specialists in all fields of natural sciences and humanities works here. The number of the professors employed in it is 1573, among which 153 doctors of sciences and 955 doctors.

Sofia University consists of the following main structural units:

 1. Faculty of Slavic philology
 2. Faculty of Classical and Modern Philology
 3. Faculty of History
 4. Faculty of Philosophy
 5. Faculty of Law
 6. Faculty of Press and Mass communication
 7. Faculty of Pedagogics
 8. Faculty of Elementary-school and Pre-school Pedagogics
 9. Geologic-geographical Faculty
 10. Faculty of Physics
 11. Faculty of Mathematics and Informatics
 12. Faculty of Chemistry
 13. Faculty of Biology
 14. Faculty of Economics
 15. Faculty of Theology
 16. Faculty of Medicine
 17. Department of Information and Improving of Teachers
 18. Department of Language Teaching
 19. Department of Sport
 20. Germanicum Institute of German Humanities and Social Studies
 21. Constantine-Cyril Philosopher National College of Ancient Languages and Cultures
 22. Acad. L. Chakalov National College of Mathematics and Natural Sciences

The University Library and The University Botanical Gardens are an inseparable part of the University, too.

The international activity is of major importance for the developmental strategy of the University. It stimulates a great deal of the research work and helps the improvement of the teaching process. Sofia University St. Kliment Ohridski has contracts with more than 80 universities from different countries and takes part in hundreds of international projects. It is an active participant in the international programs of university mobility, such as Socrates/Еrasmus, Leonardo da Vinci, Socrates/Lingua, CEEPUS as well as in a great number of international scientific programs distributed among the faculties according to the field of their activity.

The first Rector of Sofia University St. Kliment Ohridski was the Great Bulgarian linguist, professor of linguistics, dialectology and Slavic philology Аlexander Теоdorov-Balan (1888-1889).

The present Rector is prof. Dr. hab. Boyan Biolchev, philologist, writer.

(Based on the Catalogue of Sofia University St. Kliment Ohridski , Sofia, 2006)